Algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling via de webshop aanvaardt de besteller de toepasselijkheid van de volgende algemene voorwaarden.

 • Alle prijzen zijn inclusief BTW. Niet in de prijs begrepen zijn toeslagen zoals de Recupelbijdrage, en de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier.
 • De geleverde artikelen blijven ons eigendom tot ze volledig zijn betaald.
 • Onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij gebreke aan betaling wordt de vordering van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10% nalatigheidsinteresten, alsook met een schadebeding van 10%.
 • De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.
 • De via de webshop weergegeven aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend; maken geen aanbod uit en gelden slechts tot zolang de voorraad strekt. Er is pas een bindende overeenkomst na onze schriftelijke bevestiging.
 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • Herroepingsrecht:
  “De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.”
  “De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien”: dit geldt (1) voor de levering van producten die volgens uw specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen (2) voor de levering van audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan u de verzegeling heeft verbroken (3) voor de levering van publicaties, tijdschriften en magazines. Voor meer info, ga naar Herroepingsrecht. Let op: dit geldt enkel voor consumenten, niet voor zakelijke bestellingen.
 • Wettelijke waarborg voor consumenten: Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar.a) Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:-alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het goed (b.v. door oxidatie, schokken val,…), en door het goed, alsook zijn inhoud;-onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;-defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;-defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;-schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat.b) Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de 2 maanden na vaststelling worden gemeld.c) De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van Slotenonline.be (te raadplegen op het einde van deze pagina). Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door Slotenonline.be aangewezen derde, vervalt de garantie.d) De waarborg vangt aan op de datum van afhaling of levering.e) De waarborg is niet overdraagbaar. Zij kan dus niet toegepast worden indien de goederen van eigenaar veranderen.
 • Uw gegevens worden opgeslagen in een verwerking en gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering. U beschikt over het recht van toegang tot en verbetering van uw gegevens via eenvoudige schriftelijke aanvraag aan onze klantendienst via email (klantenservice@slotenonline.be).

Voor alle geschillen zijn exclusief de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement Hasselt. Enkel Belgisch recht is van toepassing. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odr/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

Verlies van zending

Het is helaas altijd mogelijk dat de koerier een zending verliest of bezorgt op een verkeerd adres, dit gebeurt zeer zelden. Wij (of jij) hebben dit zelf niet in de hand, deze dingen gebeuren nu eenmaal en iets meer tijdens de drukke periodes, denk aan Kerstmis, Sinterklaas, wereldwijde epidemieën..

Indien u het géén veilige oplossing vindt om sleutels of sloten per post naar uw adres te laten sturen, raden we aan om dit naar een ander adres (familie, kennis) te laten verzenden. Zo kan uw sleutel niet aan uw adres worden gekoppeld.

Uiteraard wordt voor ieder verlies een claim gedaan bij de betreffende koerier en krijgt u, zonder extra kosten, een nieuwe bestelling toegestuurd. We behouden ons echter het recht om in eerste instantie af te wachten of de koerier alsnog zal leveren.

Intellectueel eigendom

Onderstaande tekst komt er op neer dat de productfoto’s en geschreven teksten eigendom zijn van Slotenonline (onderdeel van Mega Stores BV met ondernemingsnummer 0830757488) en dat je ze niet mag kopiëren.

Alle inhoud op deze site, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto’s, beeldmateriaal en gerelateerde metagegevens (gezamenlijk de ‘inhoud van Slotenonline.be’), evenals de selectie en rangschikking van de inhoud van Slotenonline.be, zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en overige wetten en verdragen op het gebied van intellectuele eigendom. Onbevoegd gebruik van inhoud van Slotenonline.be is in strijd met dergelijke wetten en deze gebruiksvoorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit document of in een afzonderlijke licentieovereenkomst tussen u en Slotenonline.be, verleent Slotenonline.be geen expliciete of impliciete toestemming om de site of inhoud van Slotenonline.be te gebruiken. U gaat ermee akkoord om geen afgeleide productfoto’s of productomschrijvingen te kopiëren, opnieuw te publiceren, te framen, linken, downloaden, verzenden, wijzigen, maken en dat u de site of inhoud van Slotenonline.be niet zult verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, toewijzen, distribueren, weergeven, uitvoeren, licentiëren, sublicentiëren of onderwerpen aan reverse engineering. Bovendien stemt u ermee in geen datamining, robots of vergelijkbare gegevens en/of beeldverzameling en extractiemethoden te gebruiken omtrent de site of inhoud van Slotenonline.be.

Zakelijke voorwaarden

Heeft u een zakelijke bestelling gedaan? Dan gelden er andere voorwaarden voor retourneren. De Wet kopen op Afstand is niet van toepassing op bedrijven.

Gemeenschappelijke zetel en naverkoopdienst:

Slotenonline.be, onderdeel van:

Mega Stores BV
Nijverheidspark 5/1
3580 BERINGEN
BTW: BE-0830.757.488
Rechtsgebied Maatschappelijke Zetel Vennootschap: Hasselt